สะเก็ดเงิน

Psoriasis

สะเก็ดเงิน คืออะไร?

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นผื่นสีแดงค่อนข้างหนาและมีขุยสีขาว
ผื่นสะเก็ดเงินมักเริ่มต้นที่ศีรษะก่อนจะกระจายไปยังส่วนอื่น ตำแหน่งที่พบบ่อยคือบริเวณศอกและเข่า
อาจมีอาการคันร่วมด้วย นอกเหนือจากผื่น บางรายอาจมีอาการปวดตามข้อ และมีข้ออักเสบร่วมด้วย

สาเหตุของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน

ปัจจุบัน สะเก็ดเงินจัดเป็นโรคทางระบบภูมิคุ้มกันชนิด T-cell mediated autoimmune disease
ทำให้มีความผิดปกติในขบวนการควมคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์ผิวหนัง จึงไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่มีการแพร่เชื้อ

การรักษาโรคสะเก็ดเงิน

กรณีเป็นน้อย รักษาด้วยยาทา กรณีผื่นหนาและเป็นบริเวณกว้าง รักษาด้วยยารับประทาน ร่วมกับยาทา
หรือฉายแสงอาทิตย์เทียม กรณีดื้อต่อการรักษา อาจใช้วิธีฉีดยาชีวภาพ

การรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยน้ำมันกัญชา

การรักษาด้วย CBD oil ช่วยในการควบคุมรอยโรค และลดการอักเสบของข้อได้

ปัจจัยการกำเริบของโรคสะเก็ดเงิน

เนื่องจากสะเก็ดเงิน เป็นกลุ่มของ autoimmune disease ดังนั้นปัจจัยที่ทำให้ความแข็งแรงของร่างกาย
ลดลงจึงมีผลทำให้โรคกำเริบได้ เช่น ความเครียด นอนดึก การดื่มสุราและสูบบุหรี่ การขาดการออกกำลังกาย
น้ำหนักเกิน เป็นต้น

บทความ/เอกสารอ้างอิง

1.รามาชาแนล โดย ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
2.อ.พญ.ดร.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
3.National Psoriasis Foundation