ตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง

Screening for skin cancer

การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง

การสัมผัสแสงแดดในปริมาณมากหรือเป็นระยะเวลานาน มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง นอกเหนือจาก
ปัจจัยทาง พันธุกรรม และ เชื้อชาติ และสีผิว

ในการตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง แพทย์จะซักประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ เพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
ผิวหนัง ในส่วนของการตรวจ แพทย์จะมีเครื่องมือพิเศษที่สามารถ ส่องขยายรอยโรค ถ้ามีรอยโรคที่สงสัยว่าอาจเป็นะเร็ง
จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพิ่มเติม

การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง แนะนำให้ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในระหว่างปี ถ้าคนไข้สังเกตเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของรอยโรคที่ผิดปกติ เช่น ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว รอยโรคไม่สมมาตร มีการเปลี่ยนแปลงของสี
หรือมีเลือดออกง่าย ควรมาปรึกษาแพทย์