ตรวจความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Sexually Transmitted Disease

Package 1 : 1,900 บาท

  • ตรวจหาการติดเชื้อหนองในเทียม (Chlamydia Ag Screening)
  • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg))
  • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
  • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV)
  • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)

Package 2 : 2,900 บาท

  • ตรวจหาการติดเชื้อหนองในแท้ และหนองในเทียม โดยวิธี PCR
  • Neisseria gonorrhea & Chlamydia trachomatis ( 3 days )